Op de Sterrenkring geloven we dat alle kinderen alles kunnen leren. Om dit te kunnen
bereiken is een veilig schoolklimaat nodig. Een school- en werkklimaat waar alle leerlingen
optimaal kunnen leren, maar ook waar leerkrachten en ondersteunend personeel optimaal
kunnen werken om bovenstaande voor elkaar te krijgen.


In dit Sociaal Veiligheidsplan (SVP) staat omschreven hoe wij op de Sterrenkring ervoor
zorgen dat wij de veiligheid van alle kinderen en teamleden op onze school kunnen
(waar) borgen en onveilige situaties, zoals agressie, geweld, seksuele intimidatie,
discriminatie of pesten kunnen voorkomen op school. Om goed en accuraat te kunnen
handelen zijn er stappenplannen / protocollen geformuleerd die hier ondersteunend aan
kunnen zijn.


Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelf handelende
en verantwoordelijke individuen. Om zicht te krijgen en te houden op hoe onze leerlingen
deze ontwikkelingen doormaken is het van belang om een doorgaande lijn te creëren op het
aanleren van sociaal gedrag. In het SVP staat omschreven hoe wij dit op de Sterrenkring
organiseren.

Dit SVP is op maat geschreven voor de Sterrenkring, maar bevat wel aangepaste
onderdelen uit het SVP van de overkoepelende stichting Flores. Het SVP is bekend bij het
team van de Sterrenkring, maar ook toegankelijk voor ouders.