Jenaplan: dit willen we met kinderen bereiken en zo doen we dat!

Waar gaan we vanuit (waarden)?

Leren ontstaat in liefde, in verbinding en vanuit verwondering en waarneming. De school is een leef-werkgemeenschap waar je leert samenleven. Ouders voeden samen met de school kinderen op tot mensen die van betekenis zijn voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld. 

Wat willen we bereiken met de kinderen (doelen)?

Door af te stemmen op wat een kind nodig heeft, halen de kinderen op onze school het beste uit zichzelf in de basisvakken zoals taal en rekenen. Daarnaast leren we de kinderen om zichzelf te ontdekken en talenten te ontplooiien en in te zetten. We zorgen ervoor dat kinderen ontdekken wie ze zelf zijn, hoe ze zich verhouden tot de ander en wat ze voor de samenleving kunnen betekenen (goed burgerschap).
Als kind leer je in het Jenaplanonderwijs omgaan met jezelf (persoonsvorming). Je leert jezelf, je manier van leren en je kwaliteiten kennen. We begeleiden je om je unieke kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen.  We maken kinderen (mede) verantwoordelijk voor hun eigen leren. Je leert omgaan met je lijf, je emoties, je denken en je zingeving. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je vaardigheden als plannen, creëren en presenteren.
Je leert omgaan met de anderen. Je leert je eigen rol in de stamgroep kennen en ontwikkelen. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je anderen niet alleen te respecteren, maar ook voor hen te zorgen en je eigen gedrag te verantwoorden. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je vaardigheden als communiceren en samenwerken.
Je leert omgaan met de wereld. We halen de wereld in de school en wij nemen je mee de wereld in. Je leert te onderzoeken wat voor betekenis je wilt geven aan de duurzame wereld. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je vaardigheden als ondernemen, onderzoeken en verantwoorden.

Hoe doen we dat in school?

De school is een leef-werkgemeenschap, waarin kinderen stamgroepleiders en ouders een eigen rol hebben.
De kinderen leren en leven in een stamgroep, met kinderen van verschillende leeftijden, culturen en onderwijsniveaus.  In de stamgroep wordt samen gewerkt met en geleerd van elkaar.
Er is een ritmisch weekplan waarin, samen werken, samen spelen, samen spreken en samen vieren elkaar afwisselen.
Kinderen leren volwaardig verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leren en voor hun rol in de groep en de school.
We werken met leer- en ontwikkelingsdoelen en taken, waarin kinderen ruimte krijgen om te kiezen.
We bieden ontwikkelingsmogelijkheden voor de verschillende unieke kwaliteiten en talenten van kinderen.

Wat betekent dit voor de stamgroepleider (meester/juf)?

De stamgroepleider maakt contact met het kind, kan zich inleven en stemt af op de ontwikkelingsbehoefte van het kind.
De stamgroepleider zorgt er voor dat de stamgroep een veilige en ondernemende groep wordt, waar kinderen van en met elkaar leren.
De stamgroepleider activeert en zorgt dat het kind zich verantwoordelijk voelt voor het eigen leren.
De stamgroepleider werkt met leer- en ontwikkelingsdoelen en begeleidt kinderen in het behalen van deze doelen.
De stamgroepleider haalt de wereld in de stamgroep en gaat met de kinderen de wereld in.
De stamgroepleider is actief lid van het schoolteam waarin als een stamgroep met elkaar wordt geleerd en gewerkt.

Wat betekent dit voor ouders?

Om kinderen te leren omgaan met zichzelf, de ander en de wereld is het belangrijk dat kinderen, ouders en de stamgroepleider hun ervaringen delen en samen onderzoeken hoe het kind het beste begeleid kan worden vanuit de waarden van Jenaplan.
De stamgroepleider deelt ervaringen met de stamgroep als geheel met alle ouders van de kinderen in de stamgroep. Samen bespreken ze hoe de groep zich het beste ontwikkelt en wat er nodig is.
Ouders nemen deel aan de leef- werkgemeenschap van de school: ze brengen hun expertise of ondersteunen bij activiteiten. Het team en de kinderen vormen met de ouders de school.

Wilt u meer weten over Jenaplanonderwijs? Kijk eens op www.jenaplan.nl voor meer informatie.

Bron: www.jenaplan.nl