Bij het reilen en zeilen op onze school is een groot aantal personen betrokken dat zich inzet om de school tot een goede en gezellige plek voor de kinderen te maken. Op De Sterrenkring zijn dat, naast het personeel, veel ouders.

Op bestuurlijk niveau zijn ouders actief in het Ouderklankbord (OKB) en in de medezeggenschapsraad (MR) en op praktisch niveau in de Activiteitenvereniging. De Medezeggenschapsraad, Ouderklankbord en Activiteitenvereniging werken nauw samen met de directie en het team.

Daarnaast zijn er ook nog een groot aantal ouders op andere vlakken actief op De Sterrenkring.
Dankzij deze ouders is het voor ons als school mogelijk om extra’s aan te bieden als (kosteloos) overblijven, verkeersexamen, ervaring opdoen met werken in de moestuin en kookatelier of extra leesonderwijs. Doordat praktische zaken als hoofdluiscontrole of bibliotheekboeken halen door ouders wordt gedaan, kan het team zich volledig op haar onderwijstaken richten.

U zult begrijpen dat al deze ouders voor ons onmisbaar zijn!

  • Contactouders: iedere stamgroep heeft een contactouder. Deze ouder kan namens de leerkracht of activiteitenvereniging ouders benaderen om bijvoorbeeld te helpen bij de kerstmaaltijd of kinderen te begeleiden naar de kinderboerderij, een voorstelling of schoolreis. 
  • Leesouders: voor een aantal kinderen die wel het lezen beheersen maar langdurig te traag lezen, is extra leesonderwijs noodzakelijk. Zij lezen en bespreken een aantal keer per week gedurende een half uurtje onder begeleiding van een ouder. 
    Bibliotheekouders: iedere stamgroep heeft een bibliotheekouder die eens in de zes weken in de bibliotheek lees- en themaboeken haalt. .
  • Werkgroep ICT: ouders met kennis dan wel interesse in ICT bespreken de mogelijkheden tot verbetering en/of ondersteuning van informatie en communicatietechnologie op school.
  • Wasouders: op school worden er wekelijks nogal wat thee- en handdoeken verbruikt. Een aantal ouders zorgt er bij toerbeurt voor dat deze thee- en handdoeken wekelijks gewassen worden.